• Polityka prywatności

§ 1 Słowniczek

 1. Administrator Danych Osobowych -Patryk Pietrala prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: OYESS Patryk Pietrala, Świątniki 70, 62-586 Rzgów, NIP: 665-294-70-59, Regon: 384963206, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. Kontakt z Administratorem – kontakt@oyess.pl
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, w tym również adres IP osób korzystających z funkcjonalności Sklepu Internetowego prowadzonego przez Administratora Danych Osobowych, informację gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii. 
 3. Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Administratora Danych Osobowych dostępny pod adresem www.oyess.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet; 
 6. Klient – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep internetowy lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 7. Konto Klienta - funkcjonalność Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.oyess.pl, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta, w tym informacje adresowe oraz historia zamówień, dająca możliwość robienia zakupów bez ponownego wprowadzania danych identyfikujących Klienta, do korzystania którego niezbędne jest zarejestrowanie się w Sklepie Internetowym oraz ustanowienie unikatowego loginu i hasła.

§ 2 Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego

W związku z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu Internetowego Administrator Danych Osobowych gromadzi dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o jego aktywności w Sklepie Internetowym na zasadach i w celach określonych poniżej. 

§ 3 Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 2. W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Administrator gromadzi następujące kategorie danych osobowych Klientów:
  a) adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików „cookies” lub innych podobnych technologii;
  b) imię i nazwisko;
  d) adres e-mail;
  e) adres zamieszkania lub do doręczeń;
  f) numer telefonu.
 3. Klient dobrowolnie może podać dodatkowe dane, inne niże te określone w ust. 1 powyżej, co może ułatwić komunikację oraz świadczenie usług przez Administratora. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Jeżeli Administrator wskazał, że konkretne dane są obowiązkowe, to oznacza, iż są one wymagane dla prawidłowego świadczenia usług przez Administratora Danych Osobowych w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego, w tym przyjęcia oraz realizacji Zamówienia. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 4. Dane osobowe Klientów zgromadzone w Sklepie Internetowym są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu:
  a) świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie rejestrowania Konta Klienta, udostępniania formularzy kontaktowych, nawiązania i realizacji umowy sprzedaży, zmiany bądź jej rozwiązania, w tym obsługi reklamacji oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną – gdzie podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) prowadzenia analiz i statystyk – gdzie podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  c) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – gdzie podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
  d) podejmowania działań marketingowych Administratora Danych Osobowych – gdzie podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  e) podejmowania aktywności w portalach społecznościowych – gdzie podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
 5. W przypadku, gdy Klient umieszcza w Sklepie Internetowym jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 6. Administrator przetwarza Dane osobowe Klientów w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
  a)kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
  b) prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłaniu informacji handlowych drogą elektroniczną).
 7. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje automatyczne przetwarzanie danych Klientów dokonując oceny wybranych danych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.
 8. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Klientów, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Klientów informacji o oferowanych usługach w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. 
 9. Jeżeli Klient podczas korzystania ze Sklepu Internetowego wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem Newslettera oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Klienta będą przetwarzane celem wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Klienta zgoda. 
 10. Wybierająć logowanie przez Facebook Klient udostępnia następujące dane: imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, adres e-mail.
 11. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Klientów odwiedzających jego profile prowadzone w mediach społecznościowych. Dane osobowe Klienta pozyskane w ten sposób są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem danego profilu, w tym w celu informowania Klientów o aktywności Administratora Danych Osobowych oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Klientami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w ramach tych profili.

§ 4 Okres Przetwarzania Danych Osobowych

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora Danych Osobowych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania danych osobowych. Zgromadzone Dane osobowe przetwarzane są przez czas trwania umowy, do czasu usunięcia Konta Klienta, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony, jeżeli przetwarzanie okaże się niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie wyłącznie w przypadku i w zakresie, w jakim przepisy krajowe albo unijne obligują nas do retencji danych.
 3. Po upływie okresu przetwarzania Dane osobowe Klientów są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§ 5 Uprawnienia Użytkownika

 1. Klientowi przysługuje prawo żądania od Administratora Danych osobowych dostępu do danych osobowych, które dotyczą jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych Klienta na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody winno nastąpić poprzez bezpośredni kontakt Klienta z Administratorem Danych Osobowych na adres mailowy kontakt@oyess.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „Dane osobowe”. W przypadku skorzystania z tego prawa Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.
 3. Klient uprawniony jest również do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Klient w dowolnym momencie uprawniony jest do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Administrator Danych Osobowych niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania Danych osobowych Klienta w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy dalszego ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Klienta, którego dane dotyczą lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora Danych Osobowych.

§ 6 Odbiorcy Danych

 1. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 2. W związku z realizacją usług w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego dane osobowe Klientów przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora Danych Osobowych albo przetwarzający, z którymi Administrator ściśle współpracuje, w tym w szczególności:
  a) dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych,
  b)podmioty, takie jak banki i operatorzy płatności,
  c)podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, konsultingowe,
  d)kurierzy (w związku z realizacją zamówienia),
 3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom (np. organom ścigania) bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Administrator Danych Osobowych na bieżąco prowadzi analizę ryzyka dla ochrony danych osobowych w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny. Administrator podejmuje starania, aby zapewnić przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez jego uprawnionych pracowników i współpracowników.
 2. Administrator Danych Osobowych podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora Danych Osobowych.
 3. W związku z prowadzoną analizą ryzyka Administrator podejmuje starania, aby Polityka była na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana w celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa danych osobowych Klientów.